skip to Main Content
De barnsteenkust van de Oostzee en geologie van Baltica

6 – 18  juli 2021

Variëteiten van barnsteen (amber)

Waarom deze excursie?

Ga mee en ontdek een nieuwe wereld. Georeizen bereidt een reis voor naar de barnsteenkust van de Oostzee door Polen, Samland en de drie Baltische staten. Een geologisch uniek gebied door de gigantische hoeveelheden barnsteen (Eng.: amber) die er gevonden zijn en worden. De dierlijke insluitsels vertellen het boeiende verhaal over de wereld van 30 miljoen jaar geleden.

Inleiding

Deze reis stond gepland in juli 2020, maar is door de Corona crisis verzet naar 2021.

Maar naast deze Tertiaire fossiele hars en Pleistocene glaciale landschappen met keileemheuvels, drumlins en met bijzondere zwerfsteen associaties uit Finland gaan we in Baltica ook kijken naar veel oudere afzettingen (rode zandsteen en Siluur, Ordovicische kliffen op de Estlandse eilanden. Als bijzonderheid bezoeken we de (weer veel recentere) inslagkraters van meteorieten van een paar duizendjaar geleden.

Maar de cultuur is tijdens deze reis even belangrijk als de natuur. Het is het oude hart van het oude Duitsland (nu Russisch gebied), de Baltische staten met Klaipeda, Tallinn en de Hanzesteden Danzig/Gdansk en Riga.

GEOLOGIE

Barnsteen – de Tranen der Goden

Barnsteen (Engels Amber) de tranen van de goden. Barnsteen – afgeleid van bernstein = brandende steen- heeft de mensheid altijd geboeid . Al in de in de prehistorie werden de bijzondere kenmerken onderkend: het is steen en toch brandt het, ook is het statisch electrisch (de oude Grieken noemde het electron = “komt van de zon”).

Barnsteen drijft in zout water, zinkt echter in zoet water: ideaal om marien getransporteerd te worden.

De Oostzeekust is een van de belangrijkste vindplaatsen van barnsteen ter wereld. De barnsteen die hier gevonden wordt dateert uit het Tertiair (Eoceen-Oligoceen). Barnsteen is niets anders dan fossiele hars. Met name naaldbomen leveren veel hars. Een voorwaarde voor de vorming van (veel) barnsteen is dus een groot woud met een grote rivier die de barnsteen mee kan nemen naar een plek waar snelle sedimentatie plaats vindt. Als barnsteen wordt afgesloten van de lucht verandert er niets aan in 10-tallen miljoenen jaren. Deze geologische basisvoorwaarden waren in Noord Europa lange tijd in het Tertiair aanwezig. Het Fenno-Scandinavische schild was land bedekt met een immens woud, in de Oostzee (toen land) stroomde de Eridanos, een grote centrale rivier die erosiemateriaal, en daarmee ook barnsteen naar zee voerde. Die zee lag toen in Polen en omringende gebieden. De Eridanos mondde uit in wat nu de Bocht van Gdansk is in Polen. Daar bouwde zich een delta uit, vooral de blauwe klei die hier toen afgezet werd zit “vol” met barnsteen. Deze klei ligt bij Palmnicken op een 30 m diepte en hier is de grootste dagbouw barnsteenwinning ter wereld ontstaan. Al in de tijd dat het gebied Samland (Oost-Pruisen) nog tot Duitsland behoorde was dat het geval. De Russen veroverden dit stukje oorspronkelijk Duitsland in 1945. De hoofdstad Koningsberg werd Kaliningrad en de enclave ingeklemd tussen Polen en Litouwen werd een Russische marinehaven – zo Westelijk mogelijk. Hopelijk kunnen we de barnsteenwinning in dagbouw en de bijbehorende fabriek bezoeken in Palmnicken, na de oorlog omgedoopt tot “Jantarny”. Dat betekent “barnsteen” in het Russisch.

De Eridanos – de barnsteenrivier door wat nu de Oostzee is

We starten onze zoektocht naar barnsteen in Gdansk (het vroegere Danzig). In het plaatsje Stegna aan de prachtige hafkust van de Danziger bocht heb ik vroeger zelf aangespoelde barnsteen op het strand gevonden. Maar dat was na een voorjaarsstorm. Bij rustig weer vinden we alleen zand en nog eens zand. De kans dat u zelf op deze reis barnsteen zult vinden is klein.

Al dit Holocene zand heeft wel geleid tot het ontstaan van prachtige natuurgebieden in de vorm van een schitterende hafkust (langgerekte smalle standwallen van soms wel 40 km lang) afgewisseld met hoge duincomplexen).

 

Voorwaarden voor barnsteen accumulatie: groot achterland met immense wouden, grote rivier met uitbouwende delta met snelle sedimentatie.

 

Het strand bij Stegna, aangespoelde barnsteen

Er lagen nog 100en zo niet 1000en kleine stukjes barnsteen. De grote stukken waren door de plaatselijke bevolking al meegenomen.

Spin in barnsteen: slordige 30 miljoen jaar oud en nog puntgaaf.

Geologie van Estland

Inleiding

Estland is en klein land. Het heeft een oppervlakte van 45215 km2. Door het grote aantal eilanden heeft de kust een lengte van ruim 3500 km. Langs deze kust ligt een afwisselend landschap met prachtige kliffen en klippen die uit oude gesteenten bestaan. Bovendien liggen op de stranden grote hoeveelheden rolstenen en zwerfstenen, voor een groot deel afkomstig uit andere Oostzeelanden.

Geologisch overzicht

De kliffen langs de Oostzee en de Finse Golf bestaan uit gesteenten uit het Ordovicium, Siluur en Devoon. Veel strandzand bestaat uit afbraakproducten van zandstenen uit het Cambrium. Ook in het binnenland zijn deze gesteenten op verscheidene plekken ontsloten. Ze maken deel uit van het noordestische plateau. De paleozoische gesteenten hellen in de ondergrond naar het zuiden. Ze zijn daar bedekt met glaciale en fluviatiele afzettingen.

In de diepere ondergrond liggen kristallijne gesteenten uit het Vroeg Proterozoïcum. Het zijn gneizen, migmatieten, gabbro en rapakivi graniet en porfiriet. Die kristallijne ondergrond is onderdeel van het oude Baltische schild. In het noorden van het land ligt deze oude sokkel op 100 meter diepte en daalt naar het zuiden af tot ruim 700 meter diepte.

geologische kaart van Estland

De oude gesteenten

De proterozoïsche gesteenten zijn slechts in ondiepe boringen aangetroffen. Ze dagzomen niet in Estland. Uit het Cambrium dateren enkele soorten gesteenten die in de kliffen van de noordkust dagzomen. Ze maken deel uit van de steilrand die zich als kliffen langs de noordkust van Hiiumaa en het vasteland manifesteert. Ontsluitingen van deze oude gesteenten zijn onder andere bij Paldiski en Narva in de kliffen aanwezig.

Ordovicium

Gesteenten uit het Ordovicium zijn vooral kalkstenen. Ze bevatten soms waardevolle mineralen zoals fosforiet en glauconiet. De kalksteen is een goede bouwsteen. Ze bevat veel fossielen, waarvan de bekendste de Orthoceras is. Deze fossielrijke steen wordt in heel Scandinavië gebruikt om gebouwen, vloeren en trappen te verfraaien in mooi gezaagde en gepolijste vorm. Zij is als zodanig tot in het stadhuis van Oslo te bewonderen. In ontsluitingen in het terrein zijn deze fossielen ook zeer talrijk maar zijn vaak door de verwering lastiger herkenbaar. Andere fossielen zijn trilobieten, brachiopoden, ostracoden, koralen, conodonten, citinozoa en acritarchen,

De gesteenten uit het Ordovicium vormen een pakket van 70-80 meter dik. De bij de cambrische gesteenten genoemde steilrand langs de noordkust van Estland en het eiland Hiiumaa bestaat voornamelijk uit kalksteen uit het Ordovicium. Deze steilrand heet hier dan ook de ordovicische of Baltische glint. Deze glint is door het gehele Oostzeegebied te vervolgen vanaf het Zweedse eiland Øland via Estland tot aan de stad Narva in het oosten van het land.

Bij de stad Paldiski, die op een kaap ligt, dagzoomt het complete lagenpakket uit het Ordovicium in deze glint. Bij Jägala Joa, direct ten oosten van Tallinn stort het water van het riviertje de Jägala zich in een indrukwekkende waterval over een vlak liggend pakket kalksteen. Het is in feite de Baltische glint die hier een klein stukje landinwaarts ligt.

De oude middeleeuwse hoofdstad van Estland, Tallinn, is ook gebouwd boven de hoge steilrand van de Baltische glint. Het uitzicht over de stad is hiervandaan prachtig.

In het binnenland van het eiland Hiiumaa dagzoomt de ordovicische kalksteen eveneens. Bij het dorp Kirusu zijn daardoor mooie karstverschijnselen te zien. Het water van een riviertje verdwijnt hier in een ponor, verdwijngat, in de ondergrond.

orthoceras

Siluur

Het Siluur ligt in het midden van het land en op het eiland Saaremaa aan of dichtbij de oppervlakte. Het bestaat voornamelijk uit kalksteen en dolomiet. Het mooist zijn deze gesteenten, evenals aan de noordkust van Hiiumaa en het vasteland, ontsloten in de kliffen langs de noordkust van Saaremaa en langs de westkust van het vasteland van Estland.

Bij het dorp Panga op Saaremaa is het Siluur goed ontsloten. Van bovenaf is er een prachtig uitzicht over de zee. Onderaan ligt een groot abrasieplat dat bij hoogwater het hele Silurische gesteentenpakket overstroomt. Door de geringe getijverschillen in de Oostzee is dit abrasieplat altijd goed zichtbaar.

In het binnenland van het eiland Saaremaa is 4000 jaar geleden bij het dorp Kaali een meteoriet ingeslagen, die kort tevoren in negen stukken was gebroken. Daardoor zijn er negen inslagkraters gevonden. Die bij Kaali is de grootste, ongeveer 50 meter in doorsnede. De inslagkrater is prachtig rond in een bijna volmaakte cirkel. Langs de kraterwanden dagzoomt dolomiet uit het Siluur.

Devoon

In het zuiden van Estland ligt gesteente uit het Devoon aan of nabij het oppervlak. Dit gesteente bestaat uit rode en gele fijnkorrelige zandsteen. Tussendoor komen lagen kleiig zand en klei voor. Er zijn fossiele resten van vissen in gevonden. De mooiste ontsluitingen en erosievormen van deze zandsteen liggen in Letland.

Glacialen

Gedurende de opeenvolgende glacialen van het Kwartair was Estland bedekt door een grote massa landijs afkomstig uit Scandinavië en Noord-Rusland. Van de eerdere glacialen zijn in het Estlandse landschap weinig afzettingen en geomorfologische resten overgebleven. Ze werden door de volgende glacialen geërodeerd en weggevaagd. Maar uit het laatste glaciaal, het Weichselien, zijn nog veel overblijfselen bewaard gebleven.

In het zuidelijke en westelijke binnenland ligt het bezaaid met drumlins en eskers. En ook op de eilanden zijn sporen van de glaciale bedekking terug te vinden. Er liggen ook veel fluvioglaciale afzettingen.

verscheidene soorten porfier

Zwerfstenen

Sinds het afsmelten van het landijs komt de ondergrond van Estland weer geleidelijk omhoog door isostatische processen. Dit gaat momenteel met een snelheid van ongeveer 2-3 mm per jaar. Dit verschijnsel is prachtig te zien langs de noordkust. Bij het dorp Käsmu verschijnen voortdurend nieuwe kleine eilanden en de zee wordt er steeds ondieper. Tot ver uit de kust steken sommige grote zwerfstenen boven het zeewater uit. Kenmerkend is dat de kust er meer en meer als een rafelrand uitziet.

De meeste zwerfstenen zijn afkomstig uit Finland en het oostelijke Oostzeegebied. Het betreft vooral Finse rapakivigraniet en Åland-Aplietgraniet, Pyterliet, Kökar-Rapakivi, Prick-graniet, Pernoö-graniet en rode en bruine oostzeekwartsprofier.

Pleistocene ijstijdverschijnselen.

Anders dan in Nederland heeft in de laatste ijstijd, het Weichselien (116000 tot 11700 jaar geleden), de Scandinavische ijskap het grootste deel van ons excursiegebied bedekt. Deze ijstijd is genoemd naar de belangrijkste Poolse rivier de Visla (Weichsel in het Duits), die bij Gdansk in de Oostzee uitmondt. Het landijs liet hier allerlei sporen achter: grote hoeveelheden keileem met zwerfstenen, stuwwallen, geomorfologische ijsgerelateerde landschapsvormen als drumlins, eskers en kame terrassen. We zullen vele van deze verschijnselen op onze tocht tegenkomen.

Ook de eerder ijstijden (Saalien en Elsterien) hebben hun sporen nagelaten. De ijskap van het Saalien kwam het verste naar het Zuiden en bereikte in Polen bijna de Alpiene ijskap uit de Hoge Tatra bergen, maar bleef steken in het Heilig Kruis gebergte bij Krakow in ZO Polen.

Maximale uitbreiding van het landijs in 3 ijstijden.

Het gebied van onze excursie is –anders dan Nederland- ook in de laatste ijstijd geheel bedekt geweest door het landijs uit Scandinavië.

Bij Cesis bezoeken we het drumlin landschap. Drumlins zijn langgerekte heuvels ontstaan onder het stromende ijs. De lange as van de drumlin is parallel met de richting van de stroming van het ijs, de stompe kant wijst in de richting van waar het ijs kwam. Hieronder een schematische voorstelling van een drumlin.

Door Patrol110 – Eigen werk, CC BY 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4677435

DAGPROGRAMMA

Vijf landen tocht: een geologische, landschappelijke en culturele reis.

Routekaart

Dag 1 dinsdag 6 juli

Route: Amsterdam – Gdansk (Polen) vliegreis 1-2 uur, transfer naar hotel

Bezoek Oude stad van Gdansk olv stadsgids met barnsteen winkeltjes – barnsteenmuseum (of afhankelijk van aankomsttijd alleen een avondwandeling)

Overnachting Gdansk

Dag 2 woensdag 7 juli

Route: Gdansk (Polen) – Kaliningrad (Rusland) 150 km

Gdansk Bezoek Oude stad van Gdansk olv stadsgids met barnsteen winkeltjes – barnsteenmuseum.

Tertiaire (Eocene) delta van de Eridanos – de barnsteenrivier nu monding Visla (Weichsel) – strandwandeling Stegna – grens EU-Rusland – Kaliningrad.

Afhankelijk van de tijd een eerste kennismaking met de stad.

Overnachting Kaliningrad – Rusland

Dag 3 donderdag 8 juli

Route: Kaliningrad – Jantarny – Pilau/Baltiysk – Kaliningrad 100 km

Bezoek aan het barnsteenmuseum van Kaliningrad dat een vermaarde collectie barnsteen (Eoceen) heeft met insluitsels van m.n. insecten.

Bezoek aan Palmnicken/Jantarny met de grootste barnsteenwinning ter wereld. Hier wint men jaarlijks 900 ton barnsteen uit de blauwe aarde op 30 m diepte. Slechts een klein deel daarvan is geschikt als sieraad. De rest wordt industrieel verwerkt (bezoek aan de barnsteenfabriek).

Zelf barnsteen zoeken op het strand van Baltiysk (vondsten niet gegarandeerd).

Overnachting Kaliningrad – Rusland

Dag 4 vrijdag 9 juli

Route Kaliningrad – Nida (Litouwen) 100 km

Kaliningrad – National Park Koerse Schoorwal (Unesco Werelderfgoed). Haf & duinen landschap – grens Rusland-Litouwen verder over de schoorwal van de lagune (haf) door naar Nida een gigantisch duincomplex met de hoogste duinen van Europa. Aan de hafkant bezoek aan  het woonhuis van Thomas Mann. Overnachting aan zee.

Overnachting Nida

Dag 5 zaterdag 10 juli

Route Nida (Litouwen) – Klaipeda – Palanga – Riga (Letland) 300 km

Via Klaipeda (het vroegere Memel) naar de badplaats Palanga (pier van 440 m in zee) en met langs de kust fraaie gerolde zwerfstenen uit Zweden en Finland. In de botanische tuin, het graaf Feliksas Tiškevicius park, in het vroegere paleis het barnsteenmuseum.

Door naar Letland en de hoofdstad Riga, vroeger de hoofdstad van de Hunze Federatie.

Diner in hotel (inbegrepen).

Overnachting Riga

Dag 6 zondag 11 juli

Route Riga vv Dag in de Jugendstil-stad – middag vrij

Diner in hotel (inbegrepen)

De stad en omgeving van Riga is ook een UNESCO Werelderfgoed. De stad is vooral beroemd om zijn vele Jugendstil huizen. Ochtend rondleiding door stadsgids, middag ter vrije besteding. Aanraders zijn een bezoek aan het natuurmuseum, nationale bibliotheek en de beroemde kaartenwinkel met ook geologische collectie, Jugendstil museum, Museum van Schone Kunsten.

Overnachting Riga

Dag 7 maandag 12 juli

Route Riga (Letland) via Cesis naar Pärnu (Estland) 260 km

Het landschap rond Cesis is heuvelachtig. Het ligt in het Nationale Park Gauja. Het is een glaciaal landschap bezaaid met drumlins (onder het ijs gevormde langgerekte heuvels) uit de laatste ijstijd. Nabij het centrum van het stadje maken we een wandeling naar de rode zandsteenkliffen uit het Devoon die daar aangesneden zijn door de rivier Gauja. In de kliffen is de kriskras gelaagdheid goed zichtbaar. De rivier stroomt door een voormalig tunneldal ontstaan onder het landijs.

Terug naar de kustweg en via Häädemeeste naar Pärnu, de “zomerhoofdstad” van Estland. Bij Häädemeeste maken we een wandeling door het natuurlijke moerasbos.

Overnachting Pärnu

Dag 8 dinsdag 13 juli

Route Pärnu – Saaremaa – Panga – Tagaranna – Kuressaare 235 km

Vanuit de haven Virtsu op het vasteland van Estland is het 25 minuten varen naar het eiland Saaremaa.

Bij het dorp Panga dat aan de noordkant van het eiland op hoge kliffen ligt, dagzomen dolomiet en kalksteen uit het Siluur. De gesteenten vormen een onderdeel van de Baltische Glintkust. Het is de rand van de Silurische en Ordovicische kalkstenen die verlopen van de Zweedse eilanden Øland en Gotland naar de kust van Estland tot aan de stad Narva. Deze gesteenten van de Baltische Glintküste omzomen de zuidkant van het veel oudere Scandinavische schild. Langs de zee dagzomen de kliffen, op de zeebodem en landinwaarts vormen ze een honderden kilometers lange steilrand. Aan de voet van de kliffen liggen enkele mariene terrassen ten gevolge van de isostatische opheffing van het Scandinavische schild na het smelten van de landijskap. Op het strand onder aan de kliffen liggen platte rolstenen van kalksteen, dolomiet en diverse Zweedse en Finse zwerfstenen, vooral granieten, rapakivi en rode Oostzeekwartsporfier. De klif is een Geopark en er staan goede geologische informatieborden. Bij Tagaranna, iets westelijker, liggen aan de voet van de kliffen kalkstenen met veel fossielen.

Overnachting Kuressaare op het eiland Saaremaa

Dag 9 woensdag 14 juli

Route Kuressaare – Kaali – Paldiski – Tallinn 260 km

Bij Kaali is 4000 jaar geleden een meteoriet van 35 ton ingeslagen die kort daarvoor in 9 stukken was uiteengevallen. De grootste van de 9 inslagkraters ligt in Kaali het is nu een rond meertje met een doorsnede van 110 meter. Door de klap van de inslag zijn alle jongere lagen weggeslagen en dagzoomt er nu dolomiet uit het Siluur.

We vervolgen de reis weer met de ferry naar het vasteland en rijden naar de Noordelijke Baltische Glintkust en bezoeken de klif Paldiski waar het complete Ordovicium ontsloten is.met een afwisseling van kalkstenen en groene klei.

Door naar het Middeleeuwse Tallinn, ook deze stad is een Unesco Werelderfgoed

Overnachting in Tallinn

Dag 10 donderdag 15  juli Tallinn

De hoofdstad van Estland bestaat uit een benedenstad en een bovenstad. De stadsmuur rondom de oude middeleeuwse bovenstad is gebouwd op de Baltische Glint. Ook elders is gesteente uit het Ordovicium zichtbaar, vaak met prachtige fossielen van Orthoceras, vooral daar waar het gesteente gezaagd en gepolijst is.

Ochtend stadsrondleiding olv een lokale gids, middag vrij. Suggesties – Museum voor Schone kunsten of het KUMU – hedendaagse kunst

Overnachting in Tallinn

Dag 11 vrijdag 16  juli

Route: Tallinn – Jägala Joa – Laahemaa Nationale Park – Palmse 85 km

Op 26 km ten oosten van het stadscentrum van Tallinn stroomt de rivier Jägala naar zee, de Finse Golf. Vanaf de autoweg A1 is het een kort stukje noordwaarts rijden naar de waterval in deze rivier bij het gehucht Jägala Joa. Daar stort de rivier z’n water over de Baltische Glint. Het is de meest indrukwekkende plek van de Glint. Het water stort omlaag over de horizontaal gelegen platige Ordovicische kalksteen. De Glint is perfect zichtbaar. De waterval ondermijnt het gesteente waardoor af en toe platen kalksteen afbreken.

Naar Palmse is het nog ruim 40 km verder. In het parkachtige landschap van het plaatsje Palmse dagzoomt overal de Ordovicische kalksteen. Het gesteente is bezaaid met fossielen van Orthoceras, maar de meeste exemplaren van dit fossiel zijn niet compleet. Palmse ligt middenin het Laahema National Park – het land van de baaien (wandeling).

Overnachting hotel landgoed Palmse/Sagadi

Dag 12 zaterdag 17 juli

Route Palmse– Käsmu – Tallinn 95 km

Het is van hier ongeveer 15 km noordwaarts rijden naar het schiereiland Käsmu. Dit is een van de mooiste plekken om aan het strand de verschillende zwerfstenen, die door het landijs in het laatste glaciaal uit Scandinavië zijn aangevoerd, te zien en te bekijken. De zwerfstenen liggen er in alle soorten en maten. De zee is hier een baai van de Finse Golf. De zeebodem helt hier heel flauw naar zee. Door de langzame stijging van het gebied door de isostatische opheffing wordt deze baai steeds ondieper. Daardoor zijn stenen die vroeger ver in zee lagen nu gemakkelijk bereikbaar.

Afscheidsdiner in hotel in Tallinn (inbegrepen).

Overnachting Tallinn

Dag 13 zondag 18 juli

Retour Airport Tallinn – Amsterdam

OVERIGE INFORMATIE

Vliegtickets

Het is de bedoeling dat u zelf uw vliegtickets koopt. Let op: koop geen tickets vóórdat u van Georeizen gehoord hebt dat de reis ook doorgaat.

In verband met de Corona crisis er momenteel geen vliegschema bekend. Te zijner tijd zal hierover meer informatie op de site komen.

Paspoort

Voor deze reis hebt U een geldig paspoort nodig. Voor de toegang tot de Russische federatie is een visum vereist.  U kunt dat visum aanvragen vanaf drie maanden voor vertrek, in ons geval vanaf 4 april. Daar hebt U een papier uit Rusland voor nodig, zgn. uitnodiging of Visa Support Letter. Een individuele uitnodiging kost 25 euro. Die regelt Georeizen/Art Nouveau Travel voor deelnemers. Hiermee kunt U de visumaanvraag persoonlijk doen op een door U gekozen tijd. Hou er rekening mee dat U uw paspoort minstens één week kwijt bent. Dit als U uw visum persoonlijk bij het Russische Consulaat of bij het Visumcentrum aanvraagt. Mocht U het via de bemiddelaars doen, dan duurt het langer. Hou er rekening mee als U in tussentijd op reis moet!

U kunt het Russische visum aanvragen op verschillende manieren:

 • bij het Russische Consulaat te Den Haag (altijd afspraak nodig die online moet worden gemaakt)
 • bij het Russische Visumcentrum te Den Haag (afspraak niet verplicht wel aan te raden, info http://russiavisacentre.nl)
 • bij een bemiddelingsbureau (bv. ANWB, CIBT VisumCentrale etc.)

Bij de eerste optie betaalt U €35  voor het visum. Bij de tweede €65 (€30 Visumcentrum fee). Bij de derde is het afhankelijk van de bemiddelaar. Informatie over de aanvraag vindt U op https://netherlands.mid.ru/web/netherlands-en/consular-section In de bijlage vindt U ook de informatie over de visumaanvraag, alles op een rij.

U kunt uw visum dus prima in juni regelen, als U maar zeker weet dat het voor vertrek klaar is. Een afspraak bij het Russische Consulaat dient U heel vroeg online te maken, anders komt U er niet tussen. Hou dus de website in de gaten en maak alvast een afspraak. Dit betekent wel dat U twee keer naar Den Haag moet, om de papieren in te dienen, en het paspoort op te halen. In geval van ANWB of een andere bemiddelaar hoeft het niet, dat doen ze voor U.

Gezondheid

Inentingen zijn niet nodig.

U dient een redelijke gezondheid te hebben voor deze reis. We maken geen grote vermoeiende wandeltochten, maar we bezoeken wel de nodige geologische ontsluitingen en kliffen cq stranden.

U wordt verzocht uw ziekte- en reisverzekeringsnummers vóór vertrek aan het secretariaat van Georeizen door te geven mail naar info@georeizen.nl.

Kleding en andere uitrusting

Goede berg/veldschoenen en een zonnehoed. Het is zomerseizoen dus zwemkleding is ook aan te raden.

Verder een geologen hamer, loep (evt. te koop bij Georeizen), verpakkingsmateriaal plastic zakjes (voor fossielen en zwerfstenen), veldboekje en schrijfgerei.

Verzekeringen

U moet zelf voor een reis- en (eventueel een) annuleringsverzekering zorgen. Let op een doorlopende reisverzekering geeft meestal onvoldoende dekking voor wat duurdere reizen. Controleer uw verzekering!

Belangstelling?

Heeft u wel belangstelling maar schikt de datum niet, of wilt u bijvoorbeeld met een eigen groep, klik dan hier.

REISINFORMATIE

Data:
dinsdag 6 juli – zondag 18 juli 2021

Sluitingsdatum voor aanmelding
1 april 2021

Begeleiding:
drs. Hans de Jong en drs. Paul van Olm

Deelnameprijs:

Deelnamesom € 1900,- . Bijdrage Garantiefonds GGTO € 15,-

Eén persoonskamer toeslag € 270,-

Inbegrepen:

 • 12 overnachtingen in sfeervolle 3* hotels: in de stadscentra van Gdansk, Kaliningrad, Riga, Tallinn, Pärnu, Kuressaare, aan zee op de Koerse schoorwal; op de Estse landgoederen.
 • Verblijf op basis van logies en ontbijt in een 2 persoonskamer. In Riga: half pension.
 • Drie diners inclusief op dag 5 en 6 in Riga en het slotdiner in Tallinn.
 • Musea entrees: Thomass Mann museum, Barnsteen musea Gdansk, Kaliningrad en Palanga
 • Entrees Nationale Park Koerse Schoorwal (Rusland en Litouwen)
 • Pont Koerse Schoorwal – Klaipeda (Litouwen)
 • Ferry Virtsu-Saaremaa (Estland)
 • Alle excursies volgens programma
 • Excursiegids –geologische begeleiding (Paul van Okm & Hans de Jong)
 • Lokale stadsgidsen Gdansk, Kaliningrad, Riga en Tallinn
 • Vervoer per luxe (mini)bus (totaal ongeveer 1600 km).
 • Rusland Visa Support Letter inbegrepen (Visum zelf niet)

Niet inbegrepen:

 • Vluchten Amsterdam-Gdansk en Tallinn-Amsterdam (boek geen vluchten zonder overleg met Georeizen en het zeker is dat de reis doorgaat).
 • Overige maaltijden en drankjes
 • Visum Rusland (verplicht)

Aantal deelnemers:
minimaal 12 – maximaal 22

Vervoer:
bus vanaf vliegveld Gdansk tot vliegveld Tallinn.

Deze reis wordt georganiseerd in samenwerking met Art Nouveau Travel (website: artnouveautravel.nl) tel: +31 (0) 6 27483700 info@artnouveautravel.nl

Back To Top