Ga naar hoofdinhoud

Ons website-adres is: https://georeizen.nl.

De Stichting Geowetenschappelijke Activiteiten (verder te noemen Georeizen) heeft haar privacybeleid vastgelegd in de volgende uitgangspunten:

  • We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen Georeizen
  • We verstrekken de gegevens alleen aan derde partijen indien dit voor de uitvoering van de door u geboekte reis noodzakelijk is.
  • We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om diensten te kunnen aanbieden bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van nieuwe bestemmingen in ons reisprogramma.
  • We monitoren onze systemen pro actief en onze ICT infrastructuur is adequaat beveiligd.
  • We respecteren uw privacy binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Georeizen privacystatement

Voor het boeken van een bestemming of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u op www.georeizen.nl invult gebruiken wij om de reis uit te kunnen voeren, voor de administratieve vastlegging, voor het aanmaken van facturen en om voor, tijdens en of na de reis met u te kunnen corresponderen.

Op onze website www.georeizen.nl kunt u nagaan welke persoonsgegevens wij verzamelen (kies een bestemming en klik door naar “Direct boeken”). Deze gegevens kunnen per bestemming verschillen en kunnen onder meer bestaan uit uw naam, adres en woonplaats, uw e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.

Bij het invullen van het deelnameformulier wordt u gevraagd om naam en telefoonnummer van thuisblijvers te verstrekken. Georeizen gaat ervan uit dat thuisblijvers door u worden geïnformeerd dat Georeizen die gegevens in haar bezit heeft en uitsluitend zal gebruiken in geval van een calamiteit.

De nieuwsbrief van Georeizen geeft per e-mail informatie over reizen en dagexcursies. We versturen de nieuwsbrief gemiddeld eens per 4 maanden. Afmelden voor de nieuwsbrief kan eenvoudig via de link onderaan de nieuwsbrief.

Georeizen behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van onze website is voor ons van groot belang.

Georeizen heeft haar ICT-infrastructuur adequaat beveiligd en monitort haar systemen pro actief. Onze website www.georeizen.nl is beveiligd om misbruik en cybercrime te voorkomen.

Bij het uitwisselen van gegevens via onze website ziet u – afhankelijk van de gebruikte browser – een klein symbool van een sleutel of een slot. Zo weet u dat er verbinding is met een beveiligde Georeizen-server.

Georeizen-medewerkers die uw persoonsgegevens op grond van hun rol of functie kunnen inzien, zijn verplicht deze geheim te houden.

Data-opslag en uitwisselen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via onze website bij ons binnenkomen worden doorgestuurd naar een emailbox. De emailbox dient als bronbestand voor de verdere verwerking (het aanmaken van deelnemerslijsten, het aanmaken van facturen, het voeren van correspondentie en het aanmaken van excursiegidsen).

Georeizen slaat persoonsgegevens op in een met encryptie beveiligde Dropbox die toegankelijk is voor daartoe geautoriseerde personen.

Het abonneebestand voor het aanmaken en verzenden van nieuwsbrieven bevindt zich in een aparte omgeving.

Georeizen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een reis. Denk aan het verstrekken van een namenlijst aan een hotel of busonderneming of het doorgeven van verplichte gegevens aan een luchtvaartmaatschappij als wij een vlucht voor u boeken

Website

Als u onze website www.georeizen.nl bezoekt, dan registreren we de volgende gegevens. Zoals uw IP-adres, uw internet-serviceprovider, de browser die u gebruikt, de webpagina’s die u bezoekt, de dag en het tijdstip van uw bezoek en in het voorkomende geval de website die u heeft doorverwezen naar de Georeizen-website.

Fotomateriaal op website

Als u op foto’s staat die gebruikt worden voor bijvoorbeeld reisverslagen zal er in principe altijd om toestemming gevraagd worden door de auteur van het reisverslag om de betreffende foto te mogen gebruiken. Mocht er in dit proces om wat voor reden dan ook iets mis zijn gegaan kunt u via info@georeizen.nl verzoeken om de desbetreffende foto(‘s) te verwijderen.

Facebook
De website www.georeizen.nl bevat een link naar Facebook. Als u deze link volgt, verlaat u onze beveiligde website. Het Georeizen privacybeleid is op Facebook niet van toepassing.
Voor meer informatie over het aanpassen van de op Facebook door u ingestelde voorkeuren, raden we u aan om de website en het privacybeleid van Facebook te raadplegen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Georeizen heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van gegevens. Georeizen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens.

Uw privacyrechten

Als klant van Georeizen of gebruiker van onze digitale media hebt u de volgende privacyrechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a. Recht om in te zien
U hebt het recht te weten of uw persoonsgegevens door Georeizen worden verwerkt, welke dat zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. 

b. Recht op wijziging
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

c. Recht om uw gegevens te laten verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (wissen) als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt of omdat u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en Georeizen geen andere rechtsgrond (meer) heeft voor de verwerking. 

Georeizen kan haar medewerking aan verwijdering van de gegevens (tijdelijk) weigeren bijvoorbeeld bij de afwikkeling van een klacht, een claim of een juridische procedure. Hierover informeren wij u.

d. Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Georeizen als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

e. Recht bij geautomatiseerde verwerking
De AVG stelt dat u hebt het recht om bij geautomatiseerde verwerkingen, waarvoor u niet expliciet uw toestemming hebt gegeven (en die bijvoorbeeld zouden kunnen leiden tot een afwijzing voor een reis), uw standpunt kenbaar te maken en het recht om dit geautomatiseerde besluit ter discussie te stellen. Georeizen kent geen geautomatiseerde verwerking en dit recht is dus niet relevant.

f. Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht de door u aan Georeizen verstrekte persoonsgegevens in ‘gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm’ aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld een reisverzekeraar voor een annuleringsverzekering) over te dragen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over dit privacystatement en het hieronder opgenomen privacybeleid kunt u contact opnemen via info@georeizen.nl.

Back To Top