Ga naar hoofdinhoud
Auvergne – Massif Central

10 – 18 juni 2023

De Puy Mary

Waarom deze reis?

De Auvergne is één van de kraamkamers van de Europese vulkanologie. Ofschoon pas in 1751 door Jean-Étienne Guettard werd ontdekt dat het gebied een vulkanische oorsprong had, heeft de ontwikkeling van de kennis over dit deel van het Massif Central sindsdien een enorme vlucht genomen en daarvan plukken wij op deze reis de vruchten.
Niet alleen de enorme verscheidenheid aan vulkanische fenomenen, ook de meervoudige fasen van activiteit plus de glaciale (Pleistocene) erosie tonen het ‘post-actieve’ vulkanisme in al zijn facetten en maken dit gebied tot een el dorado voor vulkanologen of in vulkanisme geïnteresseerde natuurliefhebbers.
Overigens dateert de laatste activiteit van nog geen 6000 jaar geleden of met andere woorden, een eruptie kan zich nog steeds voordoen, de vraag is alleen: wanneer?

Helaas deze reis is vol. U kunt zich ook opgeven voor de tweede reis naar de Auvergne van 19 – 27 juni 2023

Een veelzijdige reis naar de Auvergne (Massif central), één van de vulkanologiekraamkamers van Europa. Hier bevinden zich onder andere de Plomb du Cantal, le Mont-Dore en de Chaîne des Puys met de wereldberoemde Puy-de-Dôme.

Ons excursiegebied is hooggelegen in het centraal-zuidelijke deel van Frankrijk en bestaat uit ‘bergen’ en plateaus. Het massief is vooral ontstaan door de opheffing van oudere gesteenten en het vulkanisme dat vanaf het Tertiair plaatsvond. Het Armoricaanse Massief en het Centraal Massief zijn Frankrijks grootste kristallijne gebieden: hun oudste gesteenten dateren uit het Neoproterozoïcum. Deze zijn zowel tijdens de Caledonische als de Variscische orogenese intensief geplooid en door breuksystemen doorsneden. Het hierbij ontstane gebergte viel aan erosie ten prooi en werd volledig afgevlakt: een schiervlakte (peneplain) was het resultaat. De Alpiene orogenese wordt verantwoordelijk gehouden voor de opheffing van vooral de oostelijke rand van het massief, terwijl ook het vulkanisme in het Eoceen werd geactiveerd.

Dit vulkanisme begon circa 50 miljoen jaar geleden en eindigde voor zover het uitbarstingen betreft circa 5840 jaar geleden.  In het Centraal Massief liggen meer dan 400 uitgedoofde vulkanen, meer dan waar ook ter wereld. Het vulkanisme in de Auvergne is het gevolg van een E-W georiënteerde zone van extensie die actief werd in het Eoceen en waardoor onder meer de laagvlakte van Limagne (Clermont-Ferrand ligt hierin) ontstond.

In heel Europa had deze rektektoniek gevolgen, niet alleen de Limagne-slenk, ook het Rijndal, de Eifel, de Vogelsberg en het gebied ten noorden van Praag (Egergraben) zijn gerelateerd aan deze West-Europese rift. Het Massif Central is nog steeds tektonisch actief, jaarlijks worden er meerdere (kleine) aardbevingen waargenomen.

De hoogste toppen in de Auvergne zijn de Puy de Sancy (1886 m), de Plomb du Cantal (1855 m) en de Puy Mary (1783 m). In de Auvergne komen meerdere, zeer verschillende vulkaantypes voor. De grote stratovulkanen Monts du Cantal en de Monts Dore lijken totaal niet op de kleine monogenetische vulkaankegels van de Chaîne des Puys en die in de omgeving van Besse-et-St-Anastaise. De uitgestrekte basaltplateaus van het Massif du Cézallier vertonen op hun beurt geen enkele overeenkomst met de eerste twee types.

Omdat slechts 2,5% van de Franse bevolking woonachtig is in de Auvergne, is er veel ruimte voor rust en natuur en daarvan kunnen we tijdens deze prachtige reis uitgebreid genieten.

Geologie

De geologische ontwikkeling van de Auvergne en – in een groter verband – van het Massif Central valt op te delen in drie fasen. Zo’n 600 miljoen jaar geleden lag dit deel van de aardkorst (het huidige Europa) op een heel andere breedtegraad dan tegenwoordig en vormde het de bodem van een uitgestrekte, zich in westelijke en oostelijke richting uitbreidende oceaan. Deze oceaan was het resultaat van het uiteenvallen van het supercontinent Rodinia dat 500 miljoen jaar daarvoor was ontstaan. Aan beide zijden van de oceaan bevonden zich twee continenten: Euramerica en Gondwana. Het klimaat in het Late Precambrium was vergelijkbaar met dat van tegenwoordig.

Het uiteenvallen van het supercontinent Rodinia dat zich 1100 mio jaar geleden had gevormd.

Omdat tussen 450 en 420 miljoen jaar geleden de convectiepatronen in de mantel veranderden (c.q. omkeerden) versmalde bovenbeschreven oceaan en ontstond een subductiezone die weer tot gevolg had dat een deel van de oceanische korst terug kon zinken in de mantel. Dit proces duurde voort totdat de beide continenten op elkaar botsten en de oceanische sedimenten als het ware in een bankschroef werden samengedrukt, geplooid en opgeheven (circa 400 – 350 MA, de Caledonische orogenese). Dit ging gepaard met regionaal metamorfe processen die zeer grote gneis- en schist-massieven vormden. Tevens resulteerde dit in een gebergte met een granitische kern (anatexis!), dat in het warme en vochtige klimaat van die tijd bedekt raakte met een weelderige begroeiing van zeer gevarieerde vegetatie. In de daarop volgende 100 miljoen jaar verweerde dit gebergte tot een golvend plateau waar in de lagere delen rottende vegetatie zich verzamelde en later (steen)kolenbekkens vormde. Hiermee eindigde de eerste fase, rond de 250 MA.
Ofschoon het uiterst lastig is de gebeurtenissen in het late Paleozoïcum van Europa te reconstrueren is wel duidelijk dat tijdens het Devoon (dat 395 miljoen jaar geleden aanving) wederom een oceaan de scheiding tussen Europa en Afrika vormde. Aan het begin van het Carboon (35 miljoen jaar later) begon deze oceaan zich te sluiten omdat de twee platen die Europa en Afrika ‘droegen’ naar elkaar begonnen te bewegen. In die tijd werd de zuidrand van het Europese continent begrensd door sedimentaire bekkens terwijl ook verder naar het oosten dergelijke bekkens lagen. Siberië en Europa waren namelijk ook door een oceaan gescheiden en die later de gebergteketen van de Oeral vormde. Deze bekkens vulden zich met grote hoeveelheden sediment, afbraakproducten van het noordelijker gelegen oude Caledonische gebergte.
In de loop van miljoenen jaren werden deze afzettingen samengedrukt tot schalie en zandsteen met in mindere mate ook kalksteenafzettingen en vulkanische gesteenten. In ondiepere gedeelten ontstonden koraalriffen. Omdat door bewegingen in de mantel Afrika en Europa weer naar elkaar toe bewogen, ontstond wederom een subductiezone, waarbij nog niet duidelijk is welke van de twee platen onder de andere dook Het meest waarschijnlijke scenario wijst erop dat Europa ónder Afrika schoof. In ieder geval was het resultaat het begraven, vervormen en rekristalliseren en oprijzen van de oude sedimenten als de Hercynische (= Variscische) gebergteketen.
Deze gebergtevormende periode (‘orogenese’) besloeg het vroege deel van het Carboon met intensieve plooiing en metamorfose waarbij zich tevens grote granietintrusieven vormden. Dit vond plaats in twee fases: 350-320 MA en 290-280 MA, de hieraan gerelateerde ‘schistes périphériques’ dagzomen nu in een brede boog zuidelijk en oostelijk van de Auvergne en komen tevens voor in het zuidelijke bereik van de Cantal.

Het basement onder het grootste deel van de Auvergne echter bestaat hoofdzakelijk uit nog oudere metamorfe gesteenten, gedateerd op 600 MA, oftewel het latere deel van het Precambrium (era: Neoproterozoïcum). Het ontstaan daarvan hing dan weer samen met een oudere gebergtevormende cyclus van botsende platen, gebergtevorming en metamorfose. Het zijn deze gesteenten die samen met de hierboven beschreven metamorfieten en intrusiva het basement vormen waarop de Tertiaire en Kwartaire gesteenten van de Auvergne zijn afgezet en waar magma in intrudeerde. Dit oude basement staat bij structureel geologen bekend als de ‘lémico-arverne zone’.

De gesteenten hiervan vertonen de gevolgen van progressieve metamorfose, oftewel rekristallisatie en deformatie als gevolg van toenemende diepte (dus druk!) en temperatuur door het naar beneden forceren van de wortel van de zich vormende gebergteketen.

Vereenvoudigd profiel door het Cantal Massief (Nehlig et al, 2001)

Aan het einde van de eerste fase lag als gevolg van het volledig weg eroderen van het terrestrische ‘Europa’ in dit gebied een weidse oceaan. Dat de Cantal tijdens de Midden-Jura (180 MA) onder zeeniveau lag, bewijzen fossiele resten in de gesteenten uit die tijd. Als gevolg van opheffing van de korst werden deze afzettingen ook weer geërodeerd waardoor zich lagunes konden vormen. Fauna die hierin leefde stierf en liet fossiele resten achter. Toen zo’n 35 MA de lagunes droogvielen vormden zich uitgestrekte evaporieten die we in de Cantal nog aantreffen.

De Puy Mary – circa 9 km ten NW van de Plomb du Cantal gelegen (Bron: https://www.iaurillac.com/en/selection/53064/offer/4671974/)

Circa 30 miljoen jaar geleden ontstonden de Alpen en de Pyreneeën met grote gevolgen voor de Auvergne. Het oude granitische basement werd doorsneden door breuken, delen ervan kantelden en werden opgeheven. In de lagergelegen delen (Limagne en Ambert) werden sedimenten afgezet, die verspreid ook in het dal van de Dore en andere kleinere dalen worden gevonden. De vele breuken en spleten vormden zwakke zones in de aardkorst waardoor magma kon opstijgen en in pulsen tot aan het oppervlak kon rijzen. Vroege erupties vormden vulkanische afzettingen in de Limagne (20-12 MA), vulkanen in de Velay en de Cantal (11-2 MA) en rondom de Sancy (2.3-0.2 MA). Ook in de Cézallier kwam vulkanisme voor (6-3 MA). De huidige toppen van de Cantal zijn de resten van een zeer grote stratovulkaan, met een doorsnede van 100 km en een hoogte van 3000 m de grootste vulkaan van Frankrijk én Europa. De Sancy-Dore vulkaan was weliswaar kleiner, maar minstens zo imposant.

De Puy de Sancy: radiair patroon van feeder dykes en glaciale dalen (Bron: https://www.campingcledeschamps.com/nl/camping-frankrijk-puy-du-sancy.html)

De derde fase ving een kleine 3 miljoen jaar geleden aan, toen de Chaîne-des-Puys ten westen van Clermont-Ferrand ontstond. Deze keten van 112 vulkanen en vulkaantjes beschikt over een klassieke morfologie met (monogenetische) slakkenkegels, domes (koepels), maaren, langgerekte lavastromen en meer. Deze Puy-de-Dôme vulkaanketen vormt een schril contrast met de oudere en verweerde vulkanen van de andere twee gebieden (Cantal en Monts Dore) en sommige van hun lavastromen hebben een verbreiding die men behalve in Alaska en Nieuw-Zeeland zelden aantreft. De recentste erupties vonden nog geen 6000 jaar geleden plaats!

In deze derde fase vond ook de Kwartaire (Pleistocene) vergletsjering plaats die in het Sancy-Massief en de Cantal zijn diepe sporen heeft achtergelaten: brede U-vormige dalen met morenes, afgeschaafde basaltzuilen en dykes, sterk geërodeerde toppen van beide vulkaancomplexen, radiaire dalpatronen als gevolg van kargletsjers en glaciale meren. Deze verschijnselen ontbreken logischerwijs in de veel jongere Chaîne des Puys.

PROGRAMMA

Dagprogramma

Dit programma is onder voorbehoud. Mede afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen we dagprogramma’s verschuiven.

Dag 1

Vanuit Besse rijden we tot voorbij Murol over de D996. Vóór het gehucht Marais zien we de oprit naar een oude steengroeve, daar ligt een slakkige basaltstroom van ongeveer 15000 jaar oud. Op een grote parkeerplaats links van de weg met een informatief bord kunnen we parkeren. Vandaar gaan we te voet verder naar de Dent du Marais en de Saute de la Pucelle. Het Lac Chambon is steeds goed zichtbaar, uitleg over het ontstaan ervan en toelichting op de vorm van het meer. Ook het Château du Murol – dat we ’s middags zullen bezoeken – is vanaf deze parkeerplaats goed te zien. Onderweg volgt meer informatie over de – goeddeels verdwenen – vulkaan Du Marais en de gesteenten die we tegenkomen. NB De mogelijkheid bestaat om deze wandeling in tweeën te knippen in een noordelijk deel en een zuidelijke tocht.

Lac Chambon – ontstaan als gevolg van de activiteit van de Puy de Tartaret. Bron: https://www.domaine-lac-chambon.nl/

Na de veldlunch bezoeken we het Château du Murol met uitzicht op de lava-uitvloeiingen van de Puy de Tartaret. Helaas heeft de dorpsbebouwing van Murol de hornitos (rootless cones) en de eigenlijke lavastroom helemaal uit het gezicht onttrokken.
Als er voldoende tijd is kunnen we de goeddeels verlaten groeve in Groire bezoeken en nog wat door exploitatie vernielde vulkanische resten (dyke, bom) zien en met de loep wellicht mineralen als enstatiet, diopsied, sanidien of haematiet vinden.

Dag 2

Op deze dag bestuderen we het glaciale dal van de Chaudefour en de omgeving van het Lac Pavin. We rijden eerst weer naar Murol en vervolgen van daar onze weg ten N van het Lac Chambon het glaciale dal van de rivier de Chaudefour in.
Even ten W van Chambon sur Lac stoppen we bij het granieten basement, rijden na deze stop het dal naar het S in, bekijken de Cascade de la Voissière en stoppen bij een groot informatiebord (vóór de Buron de Chaudefour) waar we een mooi uitzicht hebben in de richting van de Puy de Sancy. Omdat gletsjers in het Pleistoceen hier hun erosieve werking deden gelden is de opbouw en de structuur van dit vulkaancomplex goed te zien. Na een kort bezoek aan de Buron de Chaudefour vervolgen we onze weg via Besse naar het Lac Pavin. Dit maar behoort qua leeftijd tot de Chaîne des Puys – waarover later meer – en heeft een interessante ontwikkeling doorgemaakt. Als de tijd het toelaat lopen we een rondje om het meer, maar we bezoeken ook de Puy Montchal die een belangrijke rol heeft gespeeld in de vorm van dit jonge meer: er doen verschillende ouderdommen de ronde maar zijn leeftijd ligt tussen de 5500 en 6900 jaar BP.

Dag 3

Bezoek aan de oostelijke flank van de Sancy-Monts-Dore vulkaan, een rit door het gletsjerdal van de Monts-Dore, een klim naar de waterval ‘Grande Cascade’ waarna we met de kabelbaan tot dicht onder de top van de Puy de Sancy gaan.

De téléphérique (kabelbaan) naar de top van de Puy de Sancy. Bron: https://www.sancy.com/fr/fiche/equipement/telepherique-du-sancy-mont-dore_TFO4992723/

Het laatste stuk lopen we naar boven en kijken uit over het systeem van de feeder dykes. Hiervandaan is het mogelijk om te wandelen naar de Col de la Croix Saint Robert via o.m. Roc de Cuzeau. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de fysieke gesteldheid van de deelnemers vervangen we een deel van dit programma door een afdaling in tegengesteld richting: vanaf de Col de la Croix Saint Robert naar de Puy de Sancy.

Dag 4

Een geologisch zeer gevarieerde dag in de omgeving van Mont-Dore en La Bourboule met bezoek aan een mineralenmuseum annex winkeltje. We zien een vulkanische breccie (wegontsluiting), in Genestoux een spectaculaire phonolietgroeve, een panoramastop op de Banne d’Ordanche (fikse klim), fijngelaagde tuffen (Cinérites Supérieures) en uitverweerde sanidienkristallen uit sancyiet.

Groeve Monneron: dyke van trachiet. Bron: http://volcanogeol.com/mont_dore/Montdore38.htm

Vanaf de Roche des Fées overzien we het glaciale dal waarin Mont-Dore en La Bourboule liggen. Tevens zien we in het NE van La Bourboule het enige ontsloten deel van de ‘Caldera de la Haute Dordogne’, een hellend breukvlak in het granieten basement van de Auvergne. Alle andere sporen daarvan zijn namelijk bedekt door jongere vulkanische afzettingen, variërend van uitgestrekte tufdekken en vulkaankegels met hun lavastromen.

Dag 5

Tussen de Puy Pouge en de Puy Chambon wegontsluitingen in blokkige pyroclastica. Uitzicht vanaf de Col de la Croix Morand (op o.a. het Lac Guéry en de phonolietkoepel van de Puy Corde), korte wandeling door de Ravin de l’Enfer, mudflow-afzettingen achter la Clef du Lac, wellicht ook zicht op de ankaramiet- en sancyiet lavabrokken van de Banne d’Ordanche. Panoramastop bij de Roches Tuilières et Sanadoire met als de tijd het toelaat afdaling naar de trachiet aan de voet van de Roche Sanadoire. Een bezoek aan het Romaanse kerkje van Orcival staat eveneens op het programma.

Dag 6

Deze dag reserveren we voor een wandeling vanaf Le Mont-Dore via de Salon-du-Capucin, de Puy de Cliergue en de Puy Redon, misschien wel tot de Puy de Sancy. De funiculaire du Capucin brengt ons op hoogte (1230m), waardoor de te overwinnen hoogteverschillen beperkt zullen blijven tot maximaal 500 m. Overigens doen we het erg rustig aan op deze klim. Vanaf de Puy de Sancy dalen we met de télépherique (kabelbaan) af naar het dalstation. Eventueel draaien we deze eerste wandeling om.

Le Pic du Capucin. Bron: https://www.sancy.com/fr/fiche/patrimoine-naturel/le-pic-du-capucin-mont-dore_TFO4638615/

Alternatief: wandeling met afdaling vanaf de Col de la Croix de Saint Robert (1375 m) over de Col de Cuzeau, Puy de Cacadogne, door de Pan de la Grange en de Puy Ferrand alvorens de Puy de Sancy te bereiken. Vanaf hier gaat het met de télépherique (kabelbaan) naar het dalstation. Onderweg hebben we meerdere uitzichten op het Chaudefour-gletsjerdal en de Dent de la Rancune en de Crête de Coq. Zie ook dag 3.

Dag 7

Deze dag ruimen we in voor een bezoek aan de Puy de Dôme en de slakkenkegels van de Puy de la Vache en Puy de Lassolas.
Indien geopend vereren we ook het interessante Visitors Centre ‘La Maison du Parc’ met een bezoekje, helaas wacht dit informatieve centrum een langdurige sluiting in verband met renovatiewerkzaamheden. Precieze sluitingsdatum was ten tijde van het ter perse gaan van deze gids nog niet bekend. Het Narse d’Espinasse, het Narse d’Ampoix en de Puy de l’Enfer zijn drie vulkanische fenomenen die alle drie zijn ontstaan op dezelfde zwaktezone in de aardkorst en doen enigszins denken aan een ‘spleeteruptie’.

Puy de la Vache en Puy de Lassolas. Bron: https://www.auvergne-destination.com/fiches/autour-du-puy-de-mercoeur/

Het contact tussen het granieten basement en een twee meter dikke asafzetting is goed te zien bij Fontclairant. Een bezoek aan Vulcania (een vulkanisch themapark) en/of Puy de Lemptégy (een grotendeels afgegraven polygenetisch vulkaancomplex) behoren tot de mogelijkheden.
Als de tijd het toelaat rijden we ook langs het Lac d’Aydat. Dit meer kon ontstaan omdat een lavastroom van de Puy de la Vache en de Puy de Lassolas (lengte 15 km) een barrière vormde voor het riviertje de Veyre.

OVERIGE INFORMATIE

Karakter van de reis
Deze reis verschilt enigszins van het concept van andere Georeizen. Zo is er één begeleider, is het aantal deelnemers beperkt van 5 tot 8 (afhankelijk van het aantal kamerdelers) en verblijven we op één locatie. Dit aantal hangt samen met de soms – zeer – matige parkeermogelijkheden voor meer dan één of twee auto’s bij ontsluitingen, de geringe mogelijkheid om in korte tijd grote afstanden af te leggen en om niet te hoeven reizen van de ene naar de andere overnachtingsplaats. Deze aanpak heeft meerdere voordelen: geen tijdverlies aan in- en uitpakactiviteiten, geen onbeheerd geparkeerde auto’s met bagage bij stops die iets verder van de openbare weg af liggen, de mogelijkheid om een keertje een dag ‘te verzuimen’ en niet in de laatste plaats de mogelijkheid om afhankelijk van de weersomstandigheden dagprogramma’s om te wisselen.

Reis naar en van het excursiegebied
Het is de bedoeling dat u zelf uw vervoer regelt, zowel naar als van het excursiegebied.
Let op: boek geen trein- of vliegtickets en geen hotels voor onderweg naar de Auvergne vóórdat u van Georeizen heeft gehoord dat de reis definitief doorgaat.

Paspoort
Een geldig identiteitsbewijs is noodzakelijk.

Corona maatregelen.
U kunt met uw coronacheckapp Frankrijk inreizen. Een goed overzicht van de coronamaatregelen in Frankrijk (en Europa) kunt u vinden op https://diplomatie.belgium.be/nl/landen/frankrijk

Gezondheid
Inentingen anders dan een coronavaccinatie zijn niet nodig. U dient een redelijke gezondheid te hebben voor deze reis. We maken geen grote vermoeiende (klim)tochten, maar wandelingen voeren ook over ongebaande paden en velddagen kunnen (zelfs) in de Auvergne vermoeiend zijn.

Drink geen water uit de kraan, eet geen sla of ijs: diarree ligt op de loer. Neem daar middelen tegen mee.

U wordt verzocht uw ziekte- en reisverzekeringsnummers vóór vertrek aan Paul van Olm door te geven in een mail naar info@georeizen.nl.

Geld

Nederlandse euro’s worden in Frankrijk over het algemeen goed geaccepteerd, betalen met creditcard en pinpas is ook vaak gewoon mogelijk.
U kunt “overal” geld uit ATM’s halen.
We logeren op basis van logies en ontbijt en we regelen enkele veldlunches. De uitbater van Le Pont du Roy verzorgt vier avonden voor de hele groep een maaltijd à € 20.- per persoon. Dit is inclusief bier, wijn en/of frisdrank. Voor de lunches en de avondmaaltijden heeft u cash nodig.

Kleding en andere uitrusting
Op hogere toppen als Puy de Sancy, Plomb du Cantal en Puy Mary kan het koud zijn en op zonnige dagen kunnen de temperaturen makkelijk boven de 25 graden Celsius uitkomen.

Goede en stevige berg- of veldschoenen en ook hoofdbedekking (zonnepet/hoed) zijn onmisbaar, ook een warm jack, trui of fleece meenemen. Regenkleding kan nodig zijn.
Wandelstokken of Nordic walking sticks zijn niet noodzakelijk, maar kunnen van pas komen.
Aan te raden: geologenhamer, loep (evt. te koop bij Georeizen), verpakkingsmateriaal plastic zakjes (voor fossielen en mineralen) met stift, veldboekje, schrijfgerei en fototoestel. GPS en/of kompas zijn leuke parafernalia.

Elektra
Nederlandse stekkers (platte Euro stekker en gecombineerde rand- en penaarde stekker) en voltage, als u meerdere apparaten op wilt laden is een verdeelstekker of meervoudige tafeldoos handig. De wandcontactdozen op hotelkamers in Frankrijk (en België) zijn voorzien van een metalen pen (‘penaarde’), zodat u voor sommige Nederlandse stekkers een adapter nodig heeft.

Bevolking/omgang
In de afgelopen 50 jaar zijn de Auvergnats redelijk gewend geraakt aan – ook buitenlandse – toeristen, ofschoon een solitaire fermier nog wel eens stug kan overkomen. De jongere generatie spreekt over het algemeen redelijk Engels, Frans blijft echter de voorkeurstaal.

Fooien (~ 10%) worden op prijs gesteld.

Verzekeringen
U moet zelf voor een reis- en (eventueel een) annuleringsverzekering zorgen. Ook dient u zelf uw vlieg- of treintickets aan te schaffen, Georeizen is daar niet verantwoordelijk voor.

Belangstelling?

Heeft u wel belangstelling maar schikt de datum niet, of wilt u bijvoorbeeld met een eigen groep, klik dan hier.

REISINFORMATIE

Data: 10 juni – 18 juni 2023 (inclusief reisdatums)

Begeleiding: Drs Jack S.N. Lanting

Deelnameprijs: € 757,50 (incl. € 7,50 GGTO garantiefonds) op basis van logies en ontbijt en twee personen per kamer.
Toeslag éénpersoonskamer € 100.- (Prijzen onder voorbehoud)

Inbegrepen:

  • Overnachtingen in excursiegebied
  • Excursiegids
  • Begeleidings- en organisatiekosten

Niet inbegrepen:

  • Reiskosten naar en van het excursiegebied
  • Lunches en diners
  • Entreekosten musea, kabelbanen e.d.

Aantal deelnemers: 8

Vervoer: Ter plekke auto’s delen.

Back To Top