Ga naar hoofdinhoud

REISVOORWAARDEN  STICHTING GEOWETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

Inleiding

De Stichting Geowetenschappellijke Activiteiten heeft tot doel het bevorderen van de belangstelling voor en het uitdragen van kennis over de geowetenschappen. Daartoe organiseert zij onder andere reizen met een geowetenschappelijk karakter.

De reizen en de activiteiten van stichting Geowetenschappelijke Activiteiten zijn gericht op universitair afgestudeerden in geologische en geografische richtingen, universitair afgestudeerden in het algemeen, leden en belangstellenden van amateur geologie verenigingen, deelnemers aan “Hoger Onderwijs Voor Ouderen” in geologische richtingen, groepen die door de faculteit geowetenschappen worden aangedragen en in het algemeen iedereen wie het onderwerp geologie aanspreekt.

  • Reisinformatie wordt primair via de website van de Stichting gegeven: www.georeizen.nl
  • Correspondentie heeft bij voorkeur plaats via email. Het emailadres van de Stichting is: info@georeizen.nl
  • Voor elke reis wordt van u gevraagd een formulier met persoonlijke gegevens in te vullen. Dit formulier is vertrouwelijk; het wordt de reisleider voor vertrek ter beschikking gesteld. Een kopie wordt door het bestuur van de stichting bewaard. Op het formulier geeft u aan hoe in geval van ongeval, ziekte of andere ernstige zaken moet worden gehandeld. Na afloop van de reis worden dit formulier en de kopieën ervan vernietigd.

Definities

Stichting: Stichting Geowetenschappelijke Activiteiten, met zetel te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30198593.

Reisovereenkomst: de overeenkomst tussen de deelnemer en de Stichting tot het door de deelnemer deelnemen aan een door de Stichting georganiseerde reis.

Deelnemer: natuurlijk persoon die zich op heeft gegeven en/of deelneemt aan een door de Stichting georganiseerde reis.

Reisleider: door de Stichting aangetrokken natuurlijk persoon die is belast met de feitelijke/praktische uitvoering van de door de Stichting georganiseerde reis.

Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle reisovereenkomsten tussen de Stichting en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Stichting en de deelnemer anders is overeengekomen. Door het ondertekenen en inzenden van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van dit reglement.

Artikel 1. Inschrijving
1. Het aanbod van reizen, die de stichting wil organiseren, is vrijblijvend, totdat de inschrijving is geopend.
2. Inschrijving voor een reis vindt plaats door verzending van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld door de deelnemer op een bankrekening van de Stichting.
3. Geschiedt de inschrijving (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de inschrijver geheel aansprakelijk voor de nakoming van zijn en hun verplichtingen.
4. Minderjarige deelnemers dienen het inschrijfformulier te laten ondertekenen door één van de ouders of voogden. Inschrijvingen worden in volgorde van ontvangstdatum van het formulier en inschrijfgeld geboekt.   De datum van het laatst ontvangen onderdeel is leidend.
5. De reisovereenkomst komt tot stand door ontvangst en acceptatie door de Stichting van de inschrijving.

Artikel 2. Betaling
1. Gelijktijdig met de verzending van het inschrijfformulier dient per deelnemer een bedrag (inschrijfgeld) van € 300.- te worden overgemaakt als deel van de reissom.
2. Indien de reissom minder dan € 1000.- bedraagt, kan met een inschrijfgeld van € 100.- worden volstaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk vier weken voor de aanvang van de reis (c.q. binnen tien dagen na de mededeling dat de reis doorgaat) in het bezit zijn van de Stichting.
3. Bij niet tijdige betaling is de Stichting gerechtigd de boeking voor de desbetreffende reis te annuleren. De annuleringsvoorwaarden (zie artikel 9) zijn van overeenkomstige toepassing.
4. Bij inschrijving binnen vier weken voor aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 3. Reissom

1. De gepubliceerde reissom geldt per deelnemer. In deze reissom zijn uitsluitend begrepen de diensten en voorzieningen die in het reisprogramma vermeld staan.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, valutakoersen en belastingen, zoals deze de Stichting bekend waren ten tijde van het in druk geven dan wel het bekend maken van het reisprogramma. De Stichting behoudt zich het recht voor de reissom te wijzigen, indien daarvoor een externe reden bestaat (bijvoorbeeld (brandstof)prijsverhogingen door derden of koerswijzigingen).

Artikel 4. Reisduur

De reisduur is vermeld in hele dagen, waarbij de dagen van aankomst en vertrek als hele dagen zijn meegerekend.

Artikel 5. Verzekeringen

De deelnemer is verplicht een reisongevallen- en ziektekostenverzekering te hebben. De Stichting aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid, evenmin voor reisbagage. Aanbevolen wordt de reisverzekering te controleren op de juiste dekking gelet op het avontuurlijke karakter van de reis. Tevens wordt een annuleringsverzekering aanbevolen.

Artikel 6. Reisdocumenten

De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een paspoort geldig voor de landen van bestemming, alsmede van de voor de landen van bestemming vereiste visa en (eventuele) bewijzen van inentingen en/of vaccinaties. Indien de deelnemer de reis niet of niet geheel kan meemaken bij gebrek aan de benodigde documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. De Stichting aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid.

Artikel 7. Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden zullen doorgaans tien dagen voor vertrek in bezit van de deelnemer worden gesteld. Vliegtickets blijven in de regel onder de hoede van de  reisleider. Indien de deelnemer uiterlijk vijf werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt de deelnemer dit onverwijld bij de Stichting of de reisleider.

Artikel 8. In-de-plaatsstelling

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de deelnemer zich laten vervangen door een ander.

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

1. de ander voldoet als deelnemer aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
2. het verzoek wordt schriftelijk of per email ingediend, uiterlijk zeven dagen voor vertrek dan wel zoveel eerder, dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
3. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling;
4. de overdragende deelnemer en de derde zijn hoofdelijk verbonden tot betaling van de reissom en de kosten in verband met de overdracht.

Artikel 9. Annulering

1. Annulering van de reis door de deelnemer dient schriftelijk te gebeuren aan het adres van de Stichting;
2. Bij annulering zijn per deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:

  • Bij annulering tot 56 dagen (exclusief) voor vertrek: de aanbetaling plus 20% van de reissom met een minimum van € 35,-
  • Bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 42e dag (exclusief) voor vertrek: 30% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor vertrek: 50% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor vertrek: 75% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor vertrek: 90% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 100% van de reissom

De percentages zijn gebaseerd op het tijdstip van opzegging, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten.
Let op: voor vlieg-, boot- en treintickets die via de Stichting Georeizen zijn geboekt gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten hiervoor kunnen oplopen tot 100% van de ticketkosten vanaf het moment van boeken. De annuleringsvoorwaarden kun je opvragen bij het secretariaat.

3. Indien de schade, die de Stichting lijdt door annuleringen, lager uitvalt dan het totaalbedrag van de verschuldigde annuleringskosten, kan de stichting een lager bedrag aan annuleringskosten in rekening brengen. Degene, die annuleert, kan hierop geen aanspraak maken. Bij het bepalen van de schade wordt geen rekening gehouden met een eventueel verhoogde reissom voor de overige deelnemers. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 10. Opzegging door Stichting

1. De Stichting heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de Stichting aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Onder gewichtige omstandigheid wordt tevens verstaan de situatie waarbij het aantal aanmeldingen minder is dan het minimum aantal vermeld in de brochure of de aankondiging. De annulering wordt gedaan binnen de daarvoor geldende termijn van 5 weken. De inschrijver krijgt het reeds betaalde deel van de reissom terug.
4. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de deelnemer kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de deelnemer.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de Stichting kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Stichting. Of zulks het gevalis, wordt bepaald aan de hand van artikel 12;
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de deelnemer noch aan de Stichting kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
5. Indien er feiten of omstandigheden zijn die na de boeking bij de Stichting een gerede twijfel oproepen over de psychische of lichamelijke gesteldheid van de deelnemer om de reis te kunnen volbrengen, is de Stichting gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. De Stichting heeft in dat geval de verplichting tot restitutie van de mogelijk reeds ontvangen aanbetaling en/of reissom van de deelnemer.
6. Indien de Stichting door opzegging geld bespaart, heeft de deelnemer voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
7. In het geval de reis geannuleerd wordt, is de Stichting niet aansprakelijk voor door de deelnemer reeds gemaakte kosten, zoals visumkosten, verzekeringspremies en evenmin is zij aansprakelijk voor kosten met enig oorzakelijk verband.
8. Georeizen heeft het recht om groepsreizen waarbij onvoldoende deelname is tot uiterlijk 20 dagen voor vertrek te annuleren. Dit recht tot annuleren kan worden uitgeoefend indien het minimaal aantal deelnemers voor de reis zoals gepubliceerd op onze website niet bereikt is. Vanzelfsprekend krijg je in een dergelijk geval de aanbetaalde reissom volledig teruggestort. Eventuele reeds gemaakte visum- en/of vaccinatiekosten zijn voor eigen rekening.

Artikel 11. Wijzigingen door de Stichting

1. De Stichting heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als naderomschreven in artikel 10 lid 2 en 3. Deze deelt zij binnen 3 werkdagen aan de deelnemer mee. Vanaf tien dagen voor vertrek deelt zij deze binnen één werkdag mee.
2. Indien de oorzaak van de wijziging aan de deelnemer kan worden toegerekend, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.
3. Indien de oorzaak van de wijziging aan de Stichting kan worden toegerekend, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Stichting. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
4. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de deelnemer noch aan de Stichting kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen kosten zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
5. Indien de Stichting door de wijziging geld bespaart, heeft de deelnemer voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
6. De deelnemer heeft het recht om de wijziging af te wijzen. Hij moet dit binnen drie werkdagen na ontvangst van het bericht van wijziging kenbaar maken. Vanaf tien werkdagen voor vertrek geldt daarvoor een termijn van één werkdag.
7. De Stichting mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen, mits op goede gronden. De deelnemer wordt onverwijld op de hoogte gesteld. In dat geval kan de deelnemer de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
8. In geval van afwijzing heeft de Stichting het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Zij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen drie werkdagen na ontvangst van de mededeling van de afwijzing. Vanaf tien dagen voor vertrek geldt daarvoor een termijn van één werkdag. De deelnemer heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen twee weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 9 van dit artikel.
9. In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt de Stichting de deelnemer de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12 lid 5. Overboeking is daaronder niet begrepen.
10a. Indien na vertrek van de deelnemer(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of de Stichting bemerkt dat zij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt de Stichting er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.
b. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de deelnemer(s) worden aanvaard, verstrekt de Stichting de deelnemer(s) een
gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de deelnemer(s) overeengekomen plaats van terugkeer.
c. De uit de wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van de Stichting, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst haar overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en overmacht

1. De Stichting en de reisleider zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van de zijde van de Stichting of de reisleider.
Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de deelnemer door het gebruikmaken van enige door de Stichting ter beschikking gestelde accommodatie, daarbij inbegrepen vliegtuigen, motorrijtuigen, boten, hotels, enz. Noch zal de Stichting aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vertraging en/of schade geleden door de deelnemer als gevolg van mechanische pech, natuurrampen, ziekte of andere van buiten komende oorzaken.
Het handelen in strijd met de wetten en bepalingen van de te bezoeken landen is geheel voor eigen risico en de daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor de betrokken deelnemer. Het daardoor missen van de reis of een gedeelte daarvan geeft de deelnemer geen recht op restitutie. Voor het overige is art. 15 lid 2 van overeenkomstige toepassing.
2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13 en 16 is de Stichting verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Een en ander dient beoordeeld te worden aan de hand van de lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reizen. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze zich hierover van te voren informeert.
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in het vorige lid bedoelde verwachtingen, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de reisleider.
4. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 2 bedoelde verwachtingen, is de Stichting verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de reisleider valt toe te rekenen, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de deelnemer;
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de
levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken;
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de Stichting of de reisleider, met inachtneming van alle mogelijke
zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen;
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 5 van dit artikel.
5. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
6. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de Stichting dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
7. De Stichting is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de deelnemer zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/ of annuleringsverzekering.
8. Indien de Stichting jegens de deelnemer aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de reissom.
9. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de Stichting voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Stichting. In dat geval is haar aansprakelijkheid onbeperkt.
10. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de Stichting gelden ook ten behoeve van vrijwilligers en werknemers van de Stichting, de reisleider en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 13. Hulp en bijstand

1. De Stichting is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Stichting, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het vierde lid van artikel 11 is toe te rekenen.
2. Indien de oorzaak aan de deelnemer is toe te rekenen, is de Stichting tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten daarvan zijn in dat geval voor rekening van de deelnemer.
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de deelnemer noch aan de Stichting zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de Stichting bestaat deze onder andere uit de extra inzet  van menskracht; voor de deelnemer bestaat deze onder andere uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

Artikel 14. Klachten

1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken reisleider, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet dit onverwijld worden gemeld bij de reisleider.
2. Is de reisleider niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de deelnemer onverwijld contact op te nemen met de Stichting op de door deze voorgeschreven wijze.
3. De communicatiekosten worden door de Stichting vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden hoeven te worden gemaakt.
4. Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de deelnemer deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleider of, indien dit onmogelijk is, bij de Stichting op de door deze voorgeschreven wijze.
5. Indien achteraf blijkt dat de deelnemer niet aan de meldingsplicht, bedoeld in het eerste en vierde lid, voldaan heeft en de Stichting dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.
6. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Stichting.
7. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de deelnemer van feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij de Stichting te worden ingediend.
8. Indien een deelnemer de klacht niet tijdig heeft ingediend, wordt deze door de Stichting niet in behandeling genomen, tenzij de deelnemer daarover redelijkerwijs geen verwijt treft. De Stichting geeft de deelnemer daarover schriftelijk of via e-mail bericht.
9. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger zich tot de bevoegde rechter wenden. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Artikel 15. Uitsluiting van deelname

1. De Stichting heeft het recht om inschrijvingen te weigeren. De betrokkene zal van deze beslissing binnen drie weken na ontvangst van de inschrijving op de hoogte worden gesteld.
2. Onverminderd het bepaalde in art 12 lid 1 kan de deelnemer die hinder of overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door de Stichting of de reisleider van (verdere) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder onder andere begrepen kosten en schade veroorzaakt door gemiste verbindingen zowel hemzelf als de groep betreffende, zijn voor rekening van de uitgeslotene, zonder recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan, voorzover de gevolgen van de hinder of overlast hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 16. Verplichtingen van de deelnemer

1. Van de deelnemer wordt een goede lichamelijke en psychische conditie verwacht. Bij twijfel wordt de deelnemer geacht voor de feitelijke boeking daarvan melding te maken.
2. De deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de Stichting en/of de reisleider ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een “correcte” deelnemer.
3. Iedere deelnemer dient zich uiterlijk vierentwintig uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek voor de terugreis bij de reisleider te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.
4. Het is de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer om tijdig met alle bagage aanwezig te zijn op dagen, dat er van locatie veranderd wordt cq. de terugreis aanvaard wordt.
5. Indien niet aan de voorgaande bepalingen van dit artikel wordt voldaan komen alle daaruit voortkomende kosten voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting van de deelnemer niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
6. De deelnemer is verplicht eventuele schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 14 te voldoen.
7. Alle vorderingsrechten van de deelnemer vervallen een jaar na afloop van de reis of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke
vertrekdatum.

Artikel 17. Rente en incassokosten

De deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de Stichting heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 18. Overige bepalingen

Door in te schrijven op een reis verplicht een deelnemer zich te onthouden van het verzamelen van producten uit de natuur, gesteenten, planten en dieren (dood of levend) of delen ervan. Bij het niet nakomen van deze regel zijn alle gevolgen voor rekening en risico van de betrokken deelnemer. Het roken in vervoermiddelen is op de groepsreizen van de Stichting niet toegestaan.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend aan het oordeel van een Nederlandse rechter onderworpen. Naast de bevoegde rechter is tevens bevoegd de voorzieningenrechter verbonden aan de Rechtbank te Utrecht.
Bij verschil van interpretatie tussen een in een andere dan de Nederlandse taal gestelde vertaling van dit reglement en de bovenstaande Nederlandse tekst prevaleert de bovenstaande Nederlandse tekst.

Dit reisreglement is op 4 november 2005 vastgesteld door het bestuur van de Stichting Geowetenschappelijke Activiteiten en nader gewijzigd op 3 januari 2020.

Back To Top